IM - Gruppen

Salgs- og leveringsbetingelser
​Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og er primær gældende for B2B handel.

2. TEGNINGER, BESKRIVELSER OG VÆRKTØJER. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmaterialer og prislister er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Alle tegninger, tekniske beskrivelser og dokumenter vedrørende fremstilling eller installering af leverancen eller dele heraf, som udleveres af sælgeren på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver sælgerens ejendom og må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke anvendes af køberen eller kopieres, produceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemand kundskab.

Specialværktøjer forbliver sælgers ejendom, uanset om køber i henhold til aftale har betalt en andel af værktøjsomkostningerne.

3. TILBUD. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbud kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato.

Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri har sælger ret til at foretage ændringer i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

4. PRIS, LEVERING. Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager/fabrik ekskl. Emballage og ekskl. Afgifter af en hver art.

Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.

Når levering er sket, kan ingen varer returneres til sælgeren for kreditering uden sælgers forudgående skriftlige samtykke.

Specielt fremstillede varer kan ikke retuneres.

5. LEVERINGSTID. Den angivne leveringstid er omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte regninger. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Såfremt der opstår forsinkelser af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at annullere ordren eller fremsætte andre krav mod sælger, med mindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra købers side.​

6. BETALING. Den fastsatte betaling skal erlægges af køberen kontant ved leveringen.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % over Den Danske Nationalbanks diskonto.

7. KAPACITETSPRØVER. Er der specificeret en kuldeydelse for anlægget, måles dennes kapacitet i fordamperen.

Måles kapaciteten ved en kondensatorprøve, fradrages det indicerede kompressorarbejde – omsat i varme – med 1 HK = 550kcal/h (0,87kJ.pr.indiceret kWs).​

Ved specifikation af en rumtemperatur forudsættes, at isoleringens varmegennemgangstal (k-værdi) er i overensstemmelse med det opgivne og ved beregningerne benyttede. Afprøvning kan først accepteres efter at der er indtrådt stationære tilstande (varer, isolering m.v. er nedkølet).

​Ønsker køberen afholdt kapacitetsprøver for det leverede anlæg, skal han inden 3 måneder fra igangsættelsen af det solgte meddele sælger, at han ønsker afholdt de fornødne kapacitetsprøver ved sælgers foranstaltning. Prøverne afholdes i overensstemmelse med de af sælger sædvanligvis anvendte normer og procedure

Sælger forbeholder sig ret til inden prøvernes igangsætning at inspicere det solgte for at kontrollere betingelserne for prøvernes afholdelse, herunder isoleringens K-værdi, og at anlægget har den rette fyldning og er i korrekt driftsmæssig stand.​

Ved alle prøver skal der tages hensyn til de virkelige fordampnings- og kondensationstemperaturer og til varmeveksling med omgivelserne.

De opgivne kapaciteter er baseret på sælgers erfaringer, og det solgte skal anses for at opfylde de opgivne kapaciteter, såfremt afvigelser ligger indenfor +/- 20% jfr. Internationale standards.

Ved opgivelse af kapaciteter i stykantal, hhv. liter eller kilo/h gælder ligeledes en margin på +/- 20%.

De nedenfor under MANGLER fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse ved manglende ydeevne ved det solgte.

8. MANGLER. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af virksomhedes ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at leverer før den aftalte leveringstid, med mindre parterne har aftalt noget andet.

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbes sig, skal det straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

9. GARANTI. Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 12 måneder efter leveringen for nye dele, der afhjælpes under garanti, Brugte dele eller maskiner udgør garantiperioden 3 måneder fra oprindelig leveringen.

9.1 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.2 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.3 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.4 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.5 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 8 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. RETSREGLER- VOLGIFT. I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende leverance skal tvisten med endelig og bindende virkning for parterne afgøres af sø- og handelsretten i København.

11. ØVRIGE BETINGELSER. I øvrigt gælder for alle leverancer “Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark og Sverige m.v.” kaldet “NL92” udgivet 1992

af Jernets Arbejdsgiverforening i Danmark, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget overfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber.

Voldgiftklausulen er dog ikke gældende.

Hvis montering er omfattet af aftalen mellem sælger og køber gælder nævnte sammenslutnings bestemmelser kaldet “NLM 94” i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget overfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber.​

Voldgiftklausulen er dog ikke gældende.

Skal vi ringe dig op?
Det er gratis og ganske uforpligtende

Send os en e-mail

Du kan altid ringe til os

Firmainfo

​Aalborg Klimateknik A/S
Troensevej 4D
DK-9220 Aalborg Ø

CVR: 21111236

Brands

Panasonic klimaprodukter
Advansor Co2
Daikin
Gree
Viessmann
Coldor Sandwich elementer